Rajakasino33

Terma Dan Syarat

1. Syarat dan Peraturan Umum

•Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini dan / atau dengan bermain di RAJAKASINO33 (selepas ini masing-masing secara berasingan dan secara kolektif dirujuk sebagai " RAJAKASINO33 "atau" Tapak "), anda mengesahkan bahawa anda berusia 18 tahun atau lebih tua, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi" Terma dan Syarat "ini. Sekiranya anda tidak menerima terma dan syarat berikut, anda tidak perlu mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersamaan dengannya.

•Maklumat produk, pendaftaran di laman web, penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan mana-mana pertaruhan yang diterima oleh RAJAKASINO33 tertakluk kepada "Terma dan Syarat" ini.

•RAJAKASINO33 berhak untuk meminda "Terma dan Syarat" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan sedemikian akan berkuatkuasa dan berkuat kuasa sebaik sahaja diposkan di bahagian "Terma dan Syarat" di laman web RAJAKASINO33 . Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji semula "Terma dan Syarat" secara tetap. Penggunaan berterusan Tapak anda selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada "Terma dan Syarat" akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.

•"Terma dan Syarat" ini mewakili perjanjian lengkap, muktamad dan eksklusif antara anda dan RAJAKASINO33 dan akan menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, representasi dan pemahaman yang ada di antara anda dan RAJAKASINO33 . Anda mengesahkan bahawa, dalam bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada mana-mana perwakilan kecuali setakat yang sama telah dibuat secara jelas dalam "Terma dan Syarat" ini.

•Dalam hal percanggahan antara peruntukan Perjanjian ini dan sebarang peruntukan di laman web RAJAKASINO33 , peruntukan Perjanjian ini akan berlaku.

•Kami berhak atas budi bicara kami sendiri untuk meminta anda memberi kami bukti identiti dan umur anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda untuk menyertai sebarang aktiviti permainan RAJAKASINO33.

2. Syarat-syarat penggunaan

• Jika terdapat sebarang pertikaian mengenai akaun Pemain, RAJAKASINO33 berhak untuk menggantung akaun Pemain sehingga resolusi tercapai. Sebarang pertikaian mesti dibuat secara bertulis yang menyatakan tarikh, masa dan butiran pertikaian dan dihantar melalui e-mel kepada [email protected] RAJAKASINO33 mengambil pertikaian pelanggan dengan sangat serius dan berusaha untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.

• RAJAKASINO33 berhak untuk menggantung, membatalkan akaun anda untuk apa jua sebab pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda. Sebarang keseimbangan dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda melalui kaedah pembayaran seperti yang ditentukan oleh RAJAKASINO33 . Bagaimanapun, RAJAKASINO33 berhak, dengan budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan sebarang kemenangan dan kehilangan sebarang baki dalam akaun RAJAKASINO33 anda atau sebarang kemenangan atau hak lain yang mungkin anda miliki atau dari akaun RAJAKASINO33 anda dan penggunaan perkhidmatan RAJAKASINO33atau / dan Main.

• Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan nombor akaun dan kata laluan anda selamat. Anda tidak boleh membenarkan mana-mana orang atau pihak ketiga menggunakan atau menggunakan semula akaun RAJAKASINO33 anda, mengakses dan / atau menggunakan bahan atau maklumat apa-apa dari laman web RAJAKASINO33 atau Main di RAJAKASINO33 . Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung oleh diri anda atau pihak ketiga pada akaun RAJAKASINO33 anda.

3. Terma & Syarat Promosi Umum

• Semua promosi hanya terhad kepada satu akaun bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.

• Mana-mana pertaruhan yang diletakkan di dua pihak yang bertentangan, pertaruhan dan pertaruhan yang tidak sah tidak akan diambil ke dalam pengiraan rebat kasino atau menghitung terhadap sebarang keperluan rollover.

• Kami berhak untuk mengubah, meminda atau menamatkan Promosi ini, atau mana-mana aspek, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu.

• Pada budi bicara RAJAKASINO33 , anda mungkin diminta oleh RAJAKASINO33 untuk memberikan maklumat pengenalan. Ia adalah wajib bahawa anda memberikan maklumat yang diminta atas pemberitahuan kami. Sekiranya anda tidak memberikan maklumat yang diminta, anda bersetuju untuk menyerahkan hak anda kepada sebarang baki yang tersimpan dalam akaun RAJAKASINO33 anda.

• Setiap pelanggan hanya dibenarkan memiliki satu akaun berdaftar di RAJAKASINO33 . Jika mana-mana pelanggan didapati membuat lebih daripada satu akaun, (Sebelum membuat berbilang akaun, pelanggan perlu menghubungi salah seorang wakil sembang langsung kami dan meminta membuat beberapa akaun), RAJAKASINO33 akan merawat akaun-akaun ini sebagai akaun pertaruhan arbitraj. Dan RAJAKASINO33 mempunyai hak untuk menamatkan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.

• Dengan menyertai Promosi, anda mengesahkan bahawa nama dan alamat yang didaftarkan dalam akaun anda adalah betul dan terkini. Kegagalan untuk memberikan maklumat ini boleh menyebabkan kehilangan kelayakan daripada Promosi.

4. Pertarungan

• Penerimaan dan Pengesahan Pertaruhan: Wager Pemain mesti membuat taruhan dari dana yang ada dalam akaun pemain mereka. Semua pertaruhan tidak sah jika pada ulasan pemain tidak pernah berjaya mendepositkan dana pemindahan ort dana ke dalam akaun pemain mereka masing-masing. Selepas deposit, jumlah taruhan anda mestilah lebih daripada 100% atau setaraf jumlah deposit anda, atau pengeluaran tidak akan dibenarkan, sila buat jumlah deposit atas permintaan.

Dikonfirmasi Wagers

RAJAKASINO33 tidak dapat membatalkan pertandingan setelah disahkan oleh RAJAKASINO33 dalam akaun anda, kecuali taruhan dinyatakan tidak sah atau disebabkan keputusan & penyelesaian yang salah untuk alasan yang digariskan dalam Syarat & Ketentuan ini.

Accurate Wagering Records
Walaupun segala usaha untuk memastikan ketepatan jumlahnya, kami tidak menerima tanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan yang berkaitan dengan maklumat yang disediakan di Laman Web.

Potongan Wagers / Wagers yang belum diselesaikan
Kepentingan akan ditolak dari akaun anda pada masa meletakkan taruhan anda, tidak kira apabila hasilnya ditentukan. RAJAKASINO33 tidak dapat mengembalikan permainan yang diletakkan pada permainan di mana permainan telah dibeli untuk cabutan masa depan yang belum diselesaikan. Pertaruhan sedemikian akan diselesaikan setelah selesai permainan dan kemenangan seperti itu, jika berkenaan, dikreditkan kepada akaun Pemain pada masa itu.

v Keputusan Pertarungan adalah Akhir
Anda bersetuju bahawa RAJAKASINO33 dan rekodnya adalah pihak berkuasa akhir dalam menentukan syarat mana-mana keputusan yang anda letakkan dan keadaan yang dibuatnya.

Pemain Tanggungjawab Tunggal untuk Winnings
Apa-apa cukai dan fi yang berkaitan dengan apa-apa kemenangan yang diberikan kepada anda atau apa-apa bayaran lain kepada anda adalah tanggungjawab anda. RAJAKASINO33 boleh melaporkan dan menahan sebarang jumlah daripada kemenangan anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang berkenaan. Winnings tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk sebarang kemenangan lain.

• Stakes Wagered:
Kepentingan minimum, bergantung kepada Permainan tertentu, akan dikenakan.

Keputusan Berjudi Server Dibuktikan
Sekiranya ada percanggahan di antara sama ada angka yang Dipercayai oleh Pemain bahawa mereka telah memasuki atau paparan grafik permainan yang mereka mainkan dan yang dalam pangkalan data yang dikendalikan oleh RAJAKASINO33, angka dalam pangkalan data akan dianggap sahkan.

Permainan Automatik Bermain / Manipulasi Perisian / Memecah / Menipu
Permainan bermain secara automatik oleh perisian, sebarang manipulasi Permainan atau data akaun pemain anda dan lain-lain dilarang keras dan boleh menyebabkan penamatan keahlian anda, pemadaman semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan / atau penyitaan apa-apa hadiah yang tertunggak dan deposit dan pendakwaan sivil / jenayah. Di samping itu, anda bersetuju bahawa RAJAKASINO33 mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terbatas untuk menamatkan akaun anda untuk apa jua sebab dan, tanpa mengehadkan keluasan yang disebut di atas, haruskah pendapat anda bahawa penyertaan anda di laman web ini, atau mana-mana permainan yang ditawarkan di dalamnya, merosakkan prinsip-prinsip di mana ia mengendalikan laman web ini. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa dan semua tuntutan terhadap RAJAKASINO33 untuk apa-apa penamatan sedemikian. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesilapan atau ketidaklengkapan adalah mustahil untuk dicapai sehubungan dengan perisian komputer. Sekiranya anda sedar bahawa perisian mengandungi kesilapan atau ketidaklengkapan yang anda lakukan untuk mengelakkan daripada mengambil apa-apa kelebihan daripadanya. Selain itu, dengan segera setelah mengetahui kesilapan atau ketidaklengkapan itu, anda akan memberitahu RAJAKASINO33 secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi akujanji anda di bawah klausa ini, RAJAKASINO33 berhak mendapat pampasan penuh untuk semua kos, termasuk kos untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul daripada peninggalan atau tindakan anda dalam memanfaatkan kesilapan atau ketidaksempurnaan tersebut. Anda bersetuju bahawa RAJAKASINO33 tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, kerugian, atau kecederaan yang disebabkan oleh gangguan, atau akses atau penggunaan laman web atau akaun anda yang tidak dibenarkan. Apa-apa percubaan oleh anda untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke sistem tapak atau mana-mana akaun, mengganggu prosedur atau prestasi tapak atau permainan, atau dengan sengaja merosakkan atau melemahkan tapak atau Permainan tertakluk kepada pendakwaan sivil dan / atau jenayah dan akan mengakibatkan segera penamatan akaun anda dan pelucuthakan mana-mana dan semua hadiah yang anda mungkin sebaliknya berhak.

Events Beyond RAJAKASINO33's Control
Sekiranya mungkin, RAJAKASINO33 berusaha untuk memastikan perlindungan penuh semua Pemainnya dan permainan mereka. Walau bagaimanapun, terdapat peristiwa tertentu yang berada di luar kawalan RAJAKASINO33. Sekiranya anda menjadi terputus dari laman web ini (atas alasan apa pun), apa-apa tindakan yang tidak dapat dielakkan, RAJAKASINO33 tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kerugian yang mungkin timbul dari sana. Sekiranya Pemain diputuskan sambungan selepas meletakkan taruhan dan sebelum permainan dimainkan, keputusan permainan itu akan tetap dipaparkan pada akaun Pemain dan sebarang kemenangan atau kerugian yang direkodkan dengan sewajarnya.
Wager Result Acceptance
Dengan meletakkan sebarang pertandingan lagi dengan RAJAKASINO33, pemain menerima keputusan sebarang pertandingan sebelumnya. Oleh itu, hasil dari pertandingan sebelumnya dianggap tidak lagi dipertikaikan dan tiada bayaran balik atau pelarasan lain akan diberikan.
Perisian Malfungsi
RAJAKASINO33 berhak untuk menahan kemenangan dan tidak sah jika pemain memanipulasi permainan secara fraud atau perisian itu sendiri tidak berfungsi.

5. Winnings

• Sebelum melepaskan atau meluluskan sebarang pengeluaran, RAJAKASINO33 berhak meminta pelanggan memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Peribadi, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Paspot, Lesen Memandu atau penyata bank terkini atau lain-lain yang sesuai dokumentasi sebagai RAJAKASINO33, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Jika anda gagal untuk mematuhi sebarang permintaan keselamatan, RAJAKASINO33 berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan dalam akaun anda.
• Winning Winning - Winnings akan ditambah ke Akaun masing-masing, sesuai, secara automatik. Kemas kini akaun anda bukan 'bukti menang' dan atau sekiranya dana telah dipindahkan (didebitkan) dari Akaun masing-masing. Sekiranya pemeriksaan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, RAJAKASINO33 berhak membatalkan kemenangan tertentu dan meminda pelbagai akaun anda dengan sewajarnya.

6. Pelbagai

Jika Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

7. Menang Had

Berikut ialah kemenangan maksimum, dalam U.S. Dollar atau jumlah yang sama dalam mata wang lain, yang boleh dimenangkan dalam talian sehari oleh individu:
2. 100,000 untuk permainan tetap tetap
a. Kemenangan ini adalah eksklusif untuk kepentingan dan ini harus dipertimbangkan ketika mempertahankan taruhan anda. Jika pilihan yang diambil dari kategori yang berlainan digabungkan dalam berbilang atau terkumpul, maka batas maksimum maksimum akan dikenakan.
b. Pengurusan RAJAKASINO33 berhak untuk mengurangkan atau menukar had kemenangan tanpa notis terlebih dahulu.
c. RAJAKASINO33 berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan yang tidak disengajakan secara tidak sengaja oleh sistem kami yang melebihi had ini.
3. Pembayaran RAJAKASINO33 sportbooks maksimum untuk Mix Parlay / Score yang betul adalah MYR 20,000.

8. Bonus Wang

• Wang bonus adalah wang maya yang diberikan kepada pelanggan kasino / KENO untuk tujuan promosi. Para pelanggan tidak boleh mengeluarkan wang tersebut sebaik sahaja mereka telah diberikannya. Bergantung pada jenis bonus, peraturan pemprosesan wang bonus yang berbeza mungkin dikenakan.
• Wang bonus boleh ditukar kepada wang sebenar dan kemudian ditarik balik selepas pelanggan memenuhi keperluan promosi tertentu.

9. Peruntukan Perkhidmatan Lain

Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran yang dikenakan, serta melaporkan dan membayar semua cukai yang dikenakan seperti yang diperlukan oleh undang-undang pentadbiran yang terpakai semasa menggunakan sebarang perkhidmatan RAJAKASINO33.

10. Penafian

Anda hendaklah memegang RAJAKASINO33, pekerjanya, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, sekutu, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi lain, rakan media, ejen dan pembekal tidak berbahaya serta-merta atas permintaan dan akan menanggung rugi sepenuhnya sama ada dari mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan sekalipun (termasuk yuran guaman) yang mungkin timbul atau ditegaskan oleh pihak ketiga.
• RAJAKASINO33 tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penangguhan Play.
• RAJAKASINO33 berikrar untuk menawarkan resolusi pertikaian yang adil dan tepat pada masanya dan ganti rugi tanpa kos atau beban yang tidak wajar, memegang rekod taruhan dan rekod terperinci bagi semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan selama 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan boleh diakses oleh pihak berkuasa penyelesaian pertikaian atas permintaan.